Bank Spółdzielczy w Krokowej
RACHUNKI WALUTOWE

Bank prowadzi rachunki walutowe dla walut EURO, USD i GBP.

Rachunki walutowe mogą być prowadzone dla :

a)      jednej osoby - rachunek indywidualny, którego Posiadaczem może być:

-       rezydent mający pełną zdolność do czynności prawnych, osoba    małoletnia i osoba ubezwłasnowolniona,

-       nierezydent mający pełną zdolność do czynności prawnych.

b)      kilku osób - rachunek wspólny, którego Posiadaczami mogą być osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, o tym samym statusie dewizowym.

 

POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ