Bank Spółdzielczy w Krokowej

Slajdy

 •  

  Bliskość

   Cenimy kontakt z klientem...
   


 • Nowoczesność

    Twój Bank
    zawsze tam gdzie Ty...

 •  Zaufanie

    Komfort i bezpieczeństwo
    Twoich pieniędzy...

Skargi i reklamacje

Treść strony

Przedmiotem reklamacji składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Bank usług w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Przedmiotem skargi składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, które nie stanowią reklamacji lub wykonywanej przez Bank działalności.

1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta:
1) osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;
2) listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą klienta;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając
e – mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. bank@bs.krokowa.pl;
4) telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Banku,
tj. [(58) 675-47-00],
5) faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronach internetowych
Banku.

2. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:
1) osobiście w każdej jednostce bankowej obsługującej klientów w formie pisemnej;
2) listownie w formie pisemnej na adres w jednostce bankowej obsługującej klientów.

3. Reklamacje, skargi, wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 mogą być wnoszone przez klienta
w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą klienta:
1) Bank Spółdzielczy w Krokowej - Centrala;
2) Bank Spółdzielczy w Krokowej - Oddział w Pucku;
3) Bank Spółdzielczy w Krokowej - Oddział w Luzinie;
4) Bank Spółdzielczy w Krokowej - Oddział we Władysławowie;
5) Bank Spółdzielczy w Krokowej - Filia w Wierzchucinie;
6) Bank Spółdzielczy w Krokowej - Filia w Karwi;
7) Bank Spółdzielczy w Krokowej - Filia w Starzynie.
8) Bank Spółdzielczy w Krokowej - Filia w Kębłowie.

4. Zakres danych zawartych w reklamacji.

Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę klienta;
 2. Adres korespondencyjny;
 3. Dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
 4. Oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
 5. Własnoręczny podpis klienta z zastrzeżeniem ust.2

Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych powyżej dodatkowo powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
 2. Numer karty;
 3. Numer rachunku, do którego wydano kartę
 4. Datę transakcji;
 5. Kwotę transakcji;
 6. Miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

Termin rozpatrzenia reklamacji
Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej wpływu do Banku.   W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu do 60 dni. Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych. 

Informacje dodatkowe
Bank Spółdzielczy w Krokowej w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Bank Spółdzielczy w Krokowej w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Krokowej w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Poniżej znajdują się formularze reklamacji:

O banku - link

 • Placówki i bankomaty

Kalkulator kredytowy

Skorzystaj z kalkulatora
i oblicz koszt oraz ratę kredytu
Symulator

Kursy walut

Dane z dnia: 2018-12-15
1 CHF3.8202[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.3021[kurs w dół]0.0000
1 GBP4.7940[kurs w dół]0.0000
1 USD3.8095[kurs w dół]0.0000
Szczegóły notowań

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Prawa kolumna - podstriona

Kontakt oraz mapa dojazdu

Mapa

[obiekt mapy]

Kontakt

Bank Spółdzielczy
w Krokowej

ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00

REGON 000496082
NIP 587-020-03-52

bank@bs.krokowa.pl

SWIFT: GBWCPLPP

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.